Algemene voorwaarden - 1 November 2018

Download hier de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met CoolCat.
 3. Dag: een kalenderdag.
 4. Annuleringsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd van 60 dagen af te zien van de Overeenkomst.
 5. CoolCat: de rechtspersoon Cool Cat Nederland B.V. die via de Website producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst: de tussen CoolCat en de Consument via de Website gesloten overeenkomst.
 7. Website/Webshop: de website www.coolcat.nl.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Cool Cat Nederland B.V.
Handelt onder de naam: CoolCat
In deze algemene voorwaarden wordt deze ondernemer aangeduid als ‘CoolCat’.

Vestigingsadres:
Hoofdveste 10
3992 DG Houten
Nederland

Telefoon nummer algemene zaken: +31 (0) 30-6356300 (van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur).
Telefoon nummer Webshop: +31 (0) 30-6356350 (van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur).
Fax nummer algemene zaken: +31 (0) 30-6355001
E-mail: info@coolcat.nl

Kvk-nummer: 30070122
BTW-identificatienummer: NL0066.44.685.B01

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van CoolCat en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen CoolCat en de Consument.
 2. CoolCat behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van deze Voorwaarden zal steeds beschikbaar zijn via de Webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die te vinden is op de Website ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de Consument.

ARTIKEL 4: HET AANBOD

 1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod aan de Consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als CoolCat gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. CoolCat kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CoolCat niet.

ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CoolCat onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CoolCat passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal CoolCat daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. CoolCat kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien CoolCat op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6: ANNULERINGSSRECHT

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren gedurende 60 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, dan wel op de dag na de dag dat de consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
 2. Indien de Consument de overeenkomst wenst te annuleren, meldt hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktermijn aan CoolCat. Hiervoor kan de Consument gebruik maken van de bijgeleverde retourbon en deze retourbon ingevuld samen met de niet-gewenste producten binnen 60 dagen na de dag van ontvangst van de gehele bestelling te retourneren aan CoolCat. De Consument kan ook op iedere andere wijze binnen 45 dagen aan CoolCat laten weten dat hij gebruik wil maken van zijn wettelijke herroepingsrecht bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping (zie Bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze (bijvoorbeeld per post of e-mail). Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, dan wel op de dag na de dag dat de consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd. De Consument dient de producten compleet en voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking met aangehecht prijskaartje zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 15 dagen na voornoemde melding aan CoolCat terug te zenden bij voorkeur vergezeld van de ingevulde retourbon.
 3. CoolCat biedt de Consument ook de mogelijkheid om de producten die in de Webshop zijn besteld te ruilen of te retourneren in een CoolCat winkel. De Consument dient in dit geval binnen 60 dagen na ontvangst van de gehele bestelling de producten af te leveren bij een CoolCat winkel vergezeld met de ingevulde retourbon.
 4. Tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Hierbij heeft als uitgangspunt te gelden dat de consument het product slechts dusdanig mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 5. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van lid 5.

ARTIKEL 7: KOSTEN IN GEVAL VAN ANNULERING

 • Indien de Consument retourneert via een DHL ServicePoint is dit geheel gratis en komende de kosten voor terugzending voor rekening van CoolCat. Wanneer de Consument op een andere manier retourneert, komende de kosten voor deze alternatieve zending volledig voor rekening van de Consument.
 • Indien de Consument de koopprijs voor het product reeds betaald heeft, zal CoolCat uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen. Indien de Consument echter bepaalde producten wil behouden en dus slechts een deel van de bestelling met gebruikmaking van het herroepingsrecht wil retourneren, worden de verzendkosten niet vergoed.
 • CoolCat gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de Consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is steeds kosteloos.
 • Tenzij CoolCat aanbiedt het product zelf af te halen, mag CoolCat wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, waarbij het eerste tijdstip steeds zal gelden.

ARTIKEL 8: DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de door CoolCat aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 9: CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Indien een product niet beantwoordt aan de overeenkomst krijgt de Consument het aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten indien het de gehele bestelling betreft) en eventuele retourkosten indien niet via een DHL ServicePoint is geretourneerd, terug. De Consument dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via de bijgeleverde retourbon of via de klantenservice. Indien het product nog leverbaar is kan de Consument er met de hulp van de klantenservice ook voor kiezen een vervangend product te ontvangen zonder dat hiervoor verzendkosten in rekening worden gebracht.
 2. Een door CoolCat, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van CoolCat ten opzichte van CoolCat kan doen gelden op grond van de wet of de Overeenkomst.
 3. CoolCat staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat CoolCat in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 10: LEVERING EN UITVOERING

 1. CoolCat zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan CoolCat kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal CoolCat zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn bij een artikel wordt gecommuniceerd. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de Overeenkomst, voor het gedeelte dat deze niet kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal CoolCat in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CoolCat uitsluitend gehouden zijn de kosten van het betreffende product van de totale kosten af te trekken dan wel te restitueren.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij CoolCat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval de Consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door CoolCat wordt aangeboden, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van producten over op de Consument op het moment van ontvangst van de producten door deze vervoerder.

ARTIKEL 11: BETALING

 1. De Consument dient de betalingen aan CoolCat volgens de in de bestelprocedure op de Webshop gegeven methoden te voldoen.
 2. CoolCat behoudt zich het recht voor uitsluitend bepaalde typen betaling te accepteren, of een transactie te weigeren, indien adres- of kredietwaardigheidcontroles negatief resultaat hebben opgeleverd.
 3. Eventuele door de Consument na de levering van de producten (nog) verschuldigde bedragen dienen door de Consument te worden voldaan binnen 60 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1, of bij het ontbreken van een termijn binnen 60 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CoolCat te melden.
 5. In geval van wanbetaling door de Consument (bijvoorbeeld als gevolg van stornering of andere betalingsproblemen) heeft CoolCat behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 12: OVERIG

 1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.
 2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen CoolCat en de Consument worden vastgelegd.
 3. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.

ARTIKEL 13: GESCHILLEN

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS

Cool Cat Nederland B.V.
Hoofdveste 10
3992 DG Houten
Nederland

Telefoon nummer algemene zaken: +31 (0) 30-6356300 (van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur).
Telefoon nummer Webshop: +31 (0) 30-6356350 (van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur).
Fax nummer algemene zaken: +31 (0) 30-6355001
E-mail: info@coolcat.nl

BIJLAGE I: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
MODELFORMULIER VOOR ONTBINDING / HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

Cool Cat Nederland B.V.
t.a.v. CoolCat Weborder
Hoofdveste 10
3992 DG Houten
klantenservice@coolcat.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*) / Ontvangen op (*)


Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)


Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

CoolCat Fashion b.v gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.